Konkurs "Interwencja dla przyrody"

Konkurs "Interwencja dla przyrody"

Policja, na mocy zawartego porozumienia, uczestniczy w projekcie LIFE „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, realizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Konkurs „Interwencja dla przyrody” promuje efektywną prawną ochronę przyrody oraz wiedzę na temat obszarów Natura 2000. Do udziału mogą zgłaszać się wyłącznie komendy i komisariaty policji oraz jednostki straży gminnej (miejskiej). Zadanie konkursowe polega na opisaniu dwóch interwencji związanych z ochroną przyrody oraz przeprowadzonych w tym zakresie konsultacji z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Pod uwagę będą brane wyłącznie interwencje, które odbyły się w ciągu ostatnich dwóch lat od przesłania zgłoszenia. Warunkiem udziału w konkursie jest ukończenie kursu „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”, dostępnego bezpłatnie na platformie e-learningowej e-natura2000.gdos.gov.pl.

Udział w konkursie można zgłaszać do 20 maja 2018 r. W tym celu wystarczy wysłać formularz konkursowy na adres e-mail: masz_prawo@gdos.gov.pl. Do formularza muszą zostać dołączone dwa imienne certyfikaty, potwierdzające ukończenie ww. kursu e-learningowego przez funkcjonariuszy/strażników danej jednostki. Każda z wymienionych jednostek policji lub straży gminnej (miejskiej) może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń do konkursu. Wówczas każde ze zgłoszeń musi zawierać formularz konkursowy oraz dwa certyfikaty, wystawione na nazwiska różnych funkcjonariuszy/strażników. Niezależnie od liczby zgłoszeń, certyfikaty oraz opisane w formularzu interwencje nie mogą się powtarzać. Szczegóły udziału w konkursie reguluje regulamin konkursu.

Nagrodami w konkursie są wysokiej klasy latarki i lornetki oraz książki o tematyce przyrodniczej.

Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Komendy Głównej Policji, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz organizatora. Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę będzie brane m.in. zaangażowanie uczestnika w interwencję (aktywne uczestnictwo w postępowaniu przygotowawczym, czynnościach wyjaśniających i procesie sądowym), sposób opisania interwencji i konsultacji z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska (przejrzyste, wyczerpujące i ciekawe przedstawienie tematu), a także udział dodatkowych podmiotów w interwencji. Nazwy zwycięskich komend i komisariatów policji oraz jednostek straży gminnej (miejskiej) wraz z informacją o ilości i rodzaju przyznanych nagród zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stronie internetowej projektu.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://projekty.gdos.gov.pl/masz-prawo-konkurs.